خدا پرسید :می خورید یا می برید ؟

و من گرسنه پاسخ دادم :می خورم !

چه می دانستم لذت ها را می برند و حسرت ها را می خورند

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

فلسفه الاکلنگ اثبات بزرگی کسی است که فرو می نشیند تا دیگری پرواز کند.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

گونه هایت خیس است ؟

باز با این رفیق نابابت ، نامش چه بود ؟ هان ! باران …

باز با “باران” قدم زدی ؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها

همدم خوبی نیست برای درد ها

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکندتصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

همـچـون ساعـت شنی شــده ام

کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد

و الـتـمـاس مـیـکــنــد

یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد

مــن هــم …

نه …! !

لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !

بــگـذاریــد تــمام شــوم …تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


کم طاقتی عادت آن روزهایت بود.

این روزها برای گرفتن خبری از من عجیب صبور شده ای عزیزم!!!


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پستچِـــــرا ســـاکِـــــــــــت نِـــــمیـــشَوی ؟

صـــِدایِ نـــَفـَســهایـــَتـــ در آغـــوش او

از ایـــن راه دور هــــَم آزارم میـــدهد...

لــــَعـــنَتــــی...آرامــــتَر نـــَفـــَس نـــَفـــَس بـــِزَن

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

خدایا دلم می خواهد شرطی بین خودمان بگذاریم!!

شرطمان این باشد که من دعا کنم 

و تو از بین آنها انتخاب کنی!!!هر کدامشان

را که به دردم می خورد مستجاب کنی

و هر کدامشان را که فکرمیکنی

به صلاحم نیست، کنارش بگذاری...

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


اگر روزی در این دنیا نبودم رفتم داستانم

را به کسی گفتی بگو:

بی کس بود اما کسی را بی کس نکرد

تنها بود اما کسی را تنها نگذاشت

دلشکسته بود اما دل کسی را نشکست

کوه غم بود اما کسی را غمگین نکرد

وشاید بد بود ولی برای کسی بدی نخواست...

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پستاز قــــــبل هم باید حدس مـــــی زدم می روی
رفـــــــتنــــ همیشہ
حتی در دستور زبان فارســـی
لــــــازمـــاست…!!!

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


چقدر دیر می فهمیم...

که زندگی

همیــــــن روزهاییــــــست کــــه

منـــتظر گذشتنش هسـتیم..!
برچسب‌ها: دیر , حدس , خداحافظی , شرط , نفس نفس

تاريخ : شنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۲ | 11:40 | نویسنده : محمدرضا |